ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

ស៊ីធីឡាយធីង ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតិជាអ្នកលក់បន្តពី ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីម៉ូអ៊ីមផតអ៊ីចផតខូអិលធីឌី និង​ ផលិតផលដើមពីរោងចក្រ ម៉ាសាណូ ...ជាដើម
អតិថិជនទាំងអស់អាចបញ្ជាទិញគ្រប់ម៉ូដែលជាមួយនឹង ម៉ាកម៉ាសាណូ នៅក្រុមហ៊ុន ស៊ីធីឡាយធីង