ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

សេវាកម្ម

Our Sevices:                                សេវាកម្មផ្សេងៗ:
                   
     
                   
1- Design          
                  - គំនូស-ប្លង់

                   2- Supply
                                                 - សេវាផ្គប់ផ្គង់

                   3- Installtion
                                            - សេវាតំឡើង

                   4- Maintenance
                                      - សេវាថែទាំ

                   5- Sevices                        
- សេវាជួសជុល