ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

ដៃគូរជំនួញ

 
                         EBASEE
          Smart living Green Ebasee


1-   AC Contactor Series                         
7 -  Fuse series
2-  Thermal replay series                        
8 -  Time relay and timer Series
3-  DOL Starter                                         
9 -  Universal changeover Switch series
4- Switched Capacitor                            
10- Main switch
5-  Intermediate Relay                            
11- Pushbutton Series
6-  Motor Protection Circuit Breacker  
12- Control station
13- Indicator series                                
14- Plastic waterproof Junction Box

Please contacted to city lighting Co., ltd

Masano Electrical Co., Ltd.
顺德马赛诺电器有限公司


Dining Room size: 8000mm x 4000mm with modern light:
Model: 112
Size: 1200mm 300mm
Meterial: Pvc red Color /steamless steel/ Crystal