ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

ម៉ូទ័រទ្វារុញ

ផលិតផលកូដ Heavy Sliding Gate Opener 
ម៉ូដែល OSK 533 
ម៉ាក  
បរិយាយ AC sliding motor for home & Heavy duty applications

Operation Voltage                  :               AC 380-430V, 50Hz, Power 2200W
Max.weight of Gate                :              2500kg - 5000kg
linear speed                             :               10m/min
Transmission type                  :              Gear rack & Pinion
safety Cut-off&auto reverse :              Electronic load surge detector
Remote Controller                   :              2Channel UHF PWM/ 20-50m

Warranty : One year warranty on parts & Service, Excluded Electronic power supply
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក