ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

Addressable Heat Detector

ផលិតផលកូដ OT603 
ម៉ូដែល OT603 
ម៉ាក www.citylighting.com.kh 
បរិយាយ Addressable Heat Detector
Model: OT603
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក