ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

Fire Alarm Control Panel

ផលិតផលកូដ OZH100 
ម៉ូដែល OZH100 
ម៉ាក  
បរិយាយ ire Alarm Control Panel
Model: OZH100
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក