ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

ម៉ូទ័រទ្វារុញ

ផលិតផលកូដ Sliding Gate Opener 
ម៉ូដែល L 6000 HD 
ម៉ាក  
បរិយាយ DC swing motor for home & Heavy duty applications

Operation Voltage                  :    AC 220 - 240V, 50Hz, Power 24VDC,200w/motor
Max.weight of Gate                :    200- 600 leaf
linear speed                             :    10 Sec / 90 Degree
Transmission type                  :    Rotary lever
safety Cut-off&auto reverse :    Mechanical cluch
Remote Controller                   :    2Channel UHF PWM/ 20-50m

Warranty : One year warranty on parts & Service, Excluded Electronic power supply
រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក